L’índex ESG per captar inversors

L’aplicació dels criteris de sostenibilitat a les empreses té efectes pràctics per la millora de les seves fonts de finançament.

ESG (Environmental and Social Governance) és un índex que avalua els diversos aspectes de l’empresa en clau de sostenibilitat, i proporciona una puntuació al projecte empresarial que acredita la seva aportació en aquests termes.
Tenir en compte aquest índex ja no es considera una opció, sinó un deure fiduciari. L’adopció d’un sistema d’informació de ESG que permeti el control i la comunicació d’aquests criteris reduirà les barreres per aconseguir una rendibilitat sostenible.

L’informe de sostenibilitat ESG analitza la contribució i el rendiment en un negoci en temes ambientals, socials i corporatius.

En l’àmbit ambiental es consideren aspectes com els residus, la contaminació, les emissions de gas d’efecte hivernacle, la desforestació i el canvi climàtic.
Els criteris socials avaluen el tracte amb les persones, com les condicions laborals, la seguretat i la salut, la diversitat i la igualtat d’oportunitats.
I els criteris de govern corporatiu examina la gestió empresarial com la remuneració dels directius, les estratègies fiscals, la corrupció i els suborns.

La idea de ESG es basa en que una empresa que crea valor a tots els seus grups d’interès (treballadors, proveïdors, clients, societat i medi ambient) té més probabilitats de tenir èxit. 

Com a conseqüència, els projectes empresarials amb altes puntuacions de ESG tenen moltes més possibilitats de millorar les seves vies de finançament, ja que els inversors valoren molt positivament aquest índex.  

En dècades passades la creació de valor es mesurava a curt termini, fet que ha debilitat la confiança dels ciutadans en les grans corporacions. Actualment cada vegada queda més clar que el verdader valor que pot crear l’empresa només pot trobar-se a llarg termini, i passa per tenir en compte tots els agents que s’interrelacionen amb l’empresa, des del producte i passant pels seus treballadors, clients i el seu entorn ambiental.

Així doncs, l’estratègia empresarial que contempla ESG respon a una estratègia a llarg termini per a la creació de valor, i posiciona positivament les organitzacions en el mercat de capitals.
GBM ajuda a empreses a desenvolupar estratègies per aconseguir un bon posicionament ESG, i a implementar accions que els permeti millorar la seva sostenibilitat.

Tags: creació valor, ESG, finançament empresarial, green business management, inversors