Per què estan en auge les Declaracions Ambientals de Producte i quines avantatges tenen?

Les Declaracions Ambientals de Producte del sector de la construcció han experimentat un important creixement a nivell global des del 2012, i concretament a Europa, l’augment s’ha intensificant substancialment en els darrers cinc anys.

La tendència del sector de la construcció a vetllar per minimitzar l’impacte ambiental i la creixent legislació tant nacional com internacional que ho promou són algunes de les raons d’aquest pronunciat creixement d’aquestes etiquetes.

Una EPD és una declaració ambiental certificada elaborada en conformitat amb la norma internacional ISO 14025 (Declaracions Ambientals Tipus III). Es tracta d’una informació ambiental de producte/servei basada en l’anàlisi de cicle de vida (ACV) i en altra informació rellevant, en compliment amb la norma.

La Declaració Ambiental de Producte identifica i quantifica els impactes ambientals com l’escalfament global, la acidificació i l’eutrofització, entre d’altres.

Cada vegada hi ha més empreses de materials de construcció conscients de la importància i avantatges d’aquestes etiquetes. És el cas, per exemple, de Huurre Ibérica ha obtingut recentment la DAP dels seus panells aïllants HI-F, una declaració que ha estat gestionada i verificada per Green Building Management (GBM).

Els panells frigorífics HI-F de Huurre són uns panells aïllants de tipus Sandwich, de cares metàl·liques i de nucli rígid. I estan dissenyats per aplicacions que requereixin un alt grau d’aïllament com en la indústria agroalimentària, a les càmeres frigorífiques, laboratoris, etc.

Per obtenir la DAP dels panells frigorífics HI-F de Huurre, GBM ha realitzat un estudi de les matèries primeres, la fabricació i el transport que utilitza per a la fabricació d’aquest producte i s’han avaluat les càrregues ambientals associades al producte. D’aquesta manera s’ha quantificat l’ús de matèria i energia, les emissions emeses a l’entorn i tota la informació relativa al seu impacte ambiental.

Quins avantatges té la DAP?

La informació proporcionada per la EPD és un acte de transparència per part de l’empresa, fet que suposa un valor afegit, i la coneixença de l’impacte del producte permet a l’empresa definir estratègies de millora ambiental.

L’estudi del procés de fabricació del producte permet identificar els aspectes amb més impacte ambiental i aplicar mesures per reduir-los. I la reducció d’aquests impactes, com la disminució del consum d’aigua, d’energia o la disminució de residus es tradueix també en un benefici econòmic per l’empresa.

D’aquesta manera, la realització de l’anàlisi del cicle de vida del material ajuda a l’empresa a aplicar criteris de eco innovació.

Les certificacions de sostenibilitat d’edificis com BREEAM, LEED o Verde premien l’ús de materials certificats, i és per això que cada vegada més promotores demanen treballar amb materials que comptin amb aquestes declaracions ambientals de producte.

Per altra banda, degut a que les Declaracions Ambientals són necessàries per a la realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida dels edificis (ACV), els equips d’arquitectura utilitzen les DAP per seleccionar els materials amb menys impacte ambiental amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni generada per l’edifici.

A més, en els països Europeus aquest anàlisi comença a ser un requeriment indispensable per diversos tipus de construccions, entre elles els habitatges. A Espanya per exemple, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ja exigeix la realització del ACV per a obra pública.

Cal tenir en compte que els certificats ambientals dels materials de construcció són un requisit cada vegada més comú demandat per administracions i promotores per tal de formar part de la seva cartera de proveïdors.

Tags: DAP, Declaració Ambiental Producte, eco innovació, EPD, material construcció