Preavaluació de Well i Fitwel, conèixer els costos de l’estratègia de salut i benestar

Preevaluació de Well i Fitwel, l’eina per definir l’estratègia de l’empresa en termes de salut i benestar i calcular-ne les despeses associades.

Les certificacions d’edificis centrades en la salut i el benestar aporten un valor afegit pels usuaris del edificis i clars avantatges pels propietaris i gestors del sector de la construcció: major facilitat per atraure i retenir talent, clients i inversors, promoure la salut dels treballadors i usuaris dels habitatges, lideratge en el sector, reconeixement i diferenciació al mercat, i augment del valor de l’actiu.

Les despeses totals per a l’obtenció de la certificació són difícils de calcular abans d’endinsar-se en el procés de certificació.

Sovint, després de pagar l’import de la inscripció d’un edifici per iniciar el procés de certificació, el client encara no coneix la quantitat total de recursos necessaris pel procés de certificació.

La preavaluació permet definir els objetius, traçar l’estratègia i marcar les accions que portaran a terme durant el procés de certificació. Aquest pas permet tenir una millor visió general del procés, de la seva planificació i seguiment, i fer una previsió de les despeses associades a la obtenció dels objectius mitjançant l’aplicació de l’estratègia.

Per això, Green Building Management ofereix el servei de tramitar la preavaluació abans de que l’empresa es comprometi a tramitar la certificació. És a dir, abans de realitzar la inscripció de la certificació.

D’aquesta manera sabrem en quin punt es troba l’edifici, conèixer els punts forts i dèbils, i quines despeses suposarien obtenir els diversos nivells de la certificació.
En definitiva permet definir la seva estratègia empresarial en termes de salut i benestar, quantificar les despeses de les diverses accions i fer una previsió detallada de les despeses indirectes de la certificació, que són les variables que a l’inici dificulten quantificar les despeses totals de la obtenció de la certificació.

Per sol·licitar la preavaluació podeu enviar un correo a info@gbm.cat

Una vegada realitzada la preavaluació serà decisió del promotor, o agent interessat en la certificació, i sense compromís previ, de dur a terme el procés de certificació. 

Si finalment s’opta per obtenir la certificació, el promotor realitzarà la inscripció de la certificació a l’entitat reguladora i es restarà l’import associat a la preavaluació que ja haurà cursat.

Despeses associades al procés de certificació de Well i Fitwel:

  1. El cost de la certificadora
    compren el
    cost del registre que és fixe i les taxes de seguiment i verificació que es calcula en funció dels metres quadrats de l’edifici. El registre es tramita des de la plataforma web corresponent.

2. El cost de la preavaluació
Aquesta serveix per determinar el punt de partida de l’edifici i ajudar a definir l’estratègia. Mitjançant la pre evaluació, i definint els objectius en termes de salut i benestar podem fer una previsió bastant acurada dels costos que sorgiran de la implementació de les accions marcades per l’empresa i que ens permetrà obtenir la certificació.

3. Els costos de Consultoria.
Comprenen els costos de seguiment, consultoria i tramitació dels documents per obtenir la certificació per part d’un WELL AP.

4. Els costos variables
que es deriven de les accions i estratègies que cal implementar per assolir els objectius els podem desglossar en dos grups. El primer el composen la intervenció d’altres agents com poden ser especialistes amb salut, nutrició etc. El segon grup corresponen a totes aquells treballs per adequar l’immoble a l’estratègia definida com poden ser, implantacions domòtiques, mobiliari, aïllaments etc.

Des de GBM creiem que la preavaluació és vital per definir aquestes accions i tenir un control de tot el procés i dels costos des de la primera fase del procés de certificació.

Tags: estrategia salut i benestar, pre-avaluacio fitwel, pre-avaluació well