HP-Sant Cugat aconsegueix el primer certificat GOLD de LEED v4 de l’Estat espanyol

El nou edifici de Hewlett Packard (HP)  PRINTING & COMPUTING SOLUTIONS SLU destinat a la investigació de nous productes d’impressió 3D ha estat el primer projecte constructiu de l’Estat en assolit la categoria GOLD de la certificació LEED v4 en la tipologia BD+C “Building Design and Construction” amb una puntuació total de 65 punts.
Els nous equipaments que es van posar en funcionament a finals del 2019, van ser la seu de la iniciativa conjunta entre diverses empreses de la fabricació de respiradors amb impressores 3D per als centres sanitaris durant el pic de la crisis del Corona Virus.

La obra ha estat dissenyada i dirigida per l’equip de l’empresa D’Arquitectura i enginyeria, EDETCO TÈCNICS, amb el suport de l’enginyeria PROISOTEC. EDETCO, va contractar la consultoria Green Building Management (GBM), que s’ha encarregat de gestionar la certificació LEED. Gràcies a la bona gestió i la gran implicació de tots els agents d’aquest equip pluridisciplinari, s’ha aconseguit arribar a l’objectiu marcat per HP obtenint el nivell GOLD, de la certificació internacional mediambiental LEED.

La filosofia d’empresa d’HP respecte el medi ambient ha fet possible que GBM pogués dur a terme estratègies complexes i innovadores per tal de reduir l’impacte ambiental durant la fase d’obra i la fase d’ús de l’edifici. Entre les principals estratègies aplicades per  HP en destaquen la reducció del consum d’aigua, l’Anàlisi del cicle de vida i la reducció del consum energètic.

Reducció del consum d’aigua

El resultat del treball enfocat a l’eficiència del consum d’aigua la recollida d’aigües pluvials es tradueix en la reducció del 100% en el consum hídric de reg i la reducció del 49,61% en el consum d’ús interior de l’aigua. 

Pel aconseguir dur a terme aquest projecte de recollida d’aigua amb consciència ambiental s’ha realitzat un anàlisis exhaustiu del comportament del terreny en el seu estat natural.

Aquest anàlisis ha quantificat la pluja dels últims 50 anys distribuïda mensualment, l’aigua que filtra el terreny, l’aigua que desemboca a la riera adjacent i les escorrenties naturals.

La quantificació de l’aigua que hi desembocava i de la que s’hi filtrava ha estat essencial per obtenir l’aportació d’aigua a la riera que calia mantenir una vegada finalitzat el projecte, mantenir el % d’aigua filtrada a la zona no edificada i la recuperació del 100% d’aigua a la zona construïda per donar servei a les necessitats hídriques de l’equipament.

Un cop recopilades aquestes dades a través d’un complex estudi, s’analitza el projecte que es vol realitzar quantificant la previsió de pluges que hi haurà, la permeabilitat del terreny un cop urbanitzat i la localització dels dipòsits o acumuladors de l’aigua de pluges.

Finalment, es dissenya el sistema que acumula i gestiona el 100% de l’aigua que cau en la parcel·la, excloent la quantitat necessària que el terreny necessita per mantenir el seu estat natural i no alterar el medi que existeix. L’aigua restant de les filtracions, escorrenties i desembocadura de la riera, és gestionada a través de dos tancs de gran capacitat i corresponent tractament i, amb els que s’alimenten els WC’s i urinaris en l’interior de l’edifici i, el sistema de reg en l’àrea exterior.

Anàlisi del cicle de vida

L’anàlisi de cicle de vida de l’edifici (ACV) és el camí a seguir per avaluar l’impacte ambiental real d’un producte, procés, servei i edifici. El cicle de vida engloba des de l’extracció de matèries primes i processats de materials, fins la fabricació, possiblement distribució, ús, reparació i manteniment i finalment, la eliminació o reciclat. Durant cada etapa del ACV, aquest utilitza una selecció de paràmetres per quantificar l’impacte ambiental.

L’especialització de GBM en el desenvolupament d’ACV, tant en l’àmbit de l’edificació com en el de processos industrials i productes ens ha permès dur a terme aquest estudi i així complementar el disseny de l’edifici amb aspectes mediambientals. L’estudi realitzat al disseny definitiu del nou edifici ha reduït un 13.9% les emissions de CO2 de Escalfament Global vers la primera edició del disseny; a més, també, redueix més d’un 10% en altres categories d’impacte ambiental (eutrofització, acidificació i esgotament de recursos no renovables).

Reducció del consum energètic

L’estalvi de consum energètic ha sigut clau durant tot el disseny del projecte. S’ha dissenyat un edifici de alta complexitat tècnica, que consta d’un important nombre d’equips d’investigació. Una part d’aquest consum ha estat compensat amb la generació d’energia a partir de panells fotovoltaics, col·locats com a sostre de la pèrgola de la façana sud. El resultat és una reducció del 26% del consum energètic, un valor elevat tenint en compte les característiques tècniques que ha d’assolir l’edifici.

A Green Building Management hem assolit els coneixements i acreditacions de diverses tipologies de certificacions internacionals, com són; benestar i salut (WELL i Fitwel), desenvolupament de l’entorn (SITES), cases passives (PASSIVHAUS) i qualitat d’aire interior i qualitat d’aigua potable. Tots aquests coneixements, juntament amb les intencions corporatives i socials d’HP, ens han fet implementar aspectes del LEED i integrar-ne d’innovadors.

En el procés del disseny de l’edifici s’han aplicat i millorat aspectes tenint en compte la certificació WELL, facilitant la possibilitat de la seva obtenció en un futur. S’han inclòs estratègies de dissenys biofílics, incorporació de dispensadors d’aigua potable, sistemes de mesura de temperatura, humitat i concentració de CO2. Altres aspectes tinguts en compte en el disseny de l’edifici ha estat la maximització de la llum natural i la incentivació del moviment per a tots els usuaris mitjançant la distribució dels espais.

Per altra banda, tenint en compte l’exterior, s’han incorporat vegetació autòctona la qual generarà petits ecosistemes en la zona, i també, criteris de recuperació d’aigua. Aquests son alguns dels paràmetres bàsics d’obtenció del certificat SITES.

Tags: building design, construction, HP, LEED V4 BD+C, leed v4 gold, memora, nova construccio