Servicios

GBM proporciona servicios y herramientas para diseñar, construir y gestionar edificios de forma sostenible, teniendo en cuenta el estudio del ciclo de vida (LCA) en todas sus soluciones tecnológicas.

 

Sostenibilitat en la gestió de l’ús i manteniment de l’edifici

Els costos en la fase d’ús de l’edifici és el més important al llarg del seu cicle de vida. És n aquest punt on la visió global en qualsevol actuació és indispensable per la sostenibilitat de la mateixa.

 

- Arquitectura passiva.
Desenvolupament de projectes de rehabilitació tenint en compte tots els aspectes que ens puguin millorar l’eficiència energètica i el benestar de les persones  en base d’aplicacions de solucions constructives passives per l’edifici. (projecte i direcció d’obres).

- Gestió energètica
Estudi mensual del comportament energètic de l’edifici, ja sigui a partir d’una monotorització existent o implantada per Green Building Management, per tal d’elaborar informes i correccions de desviaments dels objectius de consum energètic.

- Ecodisseny
Implantació de criteris de sostenibilitat en els immobles per tal de reduir els impactes sobre el medi relacionats amb tot el cicle de vida de l’actiu.

- Projectes de rehabilitació energètica
Redacció de projectes de rehabilitació d’instal.lacions  d’edificis existents, estudiant la viabilitat d’aplicar energies renovables.

- Creació de SLA’s.(service level agreement)
Redacció d’acords de servei i consultoria tècnica en contractes de manteniment.

- Implantació de KPI’s
Desenvolupament i adequació d’indicadors estratègics de sostenibilitat per la millora en la gestió de l’empresa.

- Protocols de gestió en l’ús i manteniment d’edificis.
Desenvolupament del sistema de gestió en l’ús i manteniment d’edificis, mitjançant la definició de processos i protocols per tal d’optimitzar els costos de l’organització.

- Anàlisis dels costos en el cicle de vida (LCC)
Anàlisis econòmic que permet la comparació entre sistemes alternatius mitjançant l’avaluació dels costos durant la vida del actiu en base el valor actual net.

- Anàlisis del cicle de vida  en l’edificació (ACV)
Es valoren els possibles impactes ambientals d’un producte, procés o activitat durant tot el seu cicle de vida.

- Commissioning, retrocommissioning, recommissioning.
Procés intensiu de verificació de les instal.lacions, durant les fases de disseny, construcció, ocupació i operació, assegurant que el nou edifici opera segons les intencions de la propietat i que el personal està preparat per operar els seus sistemes i equips. Anomenarem retrocommissioning quan l’edifici és ja existent. Recommissioning serà en casos d’edificis ja recepcionats.