Servicios

GBM proporciona servicios y herramientas para diseñar, construir y gestionar edificios de forma sostenible, teniendo en cuenta el estudio del ciclo de vida (LCA) en todas sus soluciones tecnológicas.

 

Eficiència energètica

L’estalvi en consum i per tant econòmic, té un impacte directe en la sostenibilitat de qualsevol activitat això fa que l’eficiència energètica esdevingui indispensable per qualsevol projecte.

 

- Certificació energètica d’edificis nous
Desenvolupament d’estudis per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica d’edificis nous  amb programes Lider i Calener.

- Certificació energètica d’edificis existents
Desenvolupament d’estudis per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica d’edificis existents amb els programes CE3X i CE3

- Auditories energètiques
A partir d’una exhaustiva investigació i recopilació de dades de l’edifici, les instal.lacions, i el seu comportament, es realitzarà un informe segons norma UNE  216501.

- Estudis Termogràfics
Realització d’informes tècnics i d’eficiència energètica en base d’anàlisis termogràfics.

- Modelització i simulació energètica
Modelització d’edificis i instal.lacions, i simulació de solucions i situacions concretes mitjançant software Energy+ y Desingbuilder.

- Modelització d’il·luminació
Per aprofitar la il.luminació natural, sel.leccionar equips eficients, i establir paràmetres de control que comportin un major estalvi energètic.

- Solucions en estalvi energètic
Estudi i millores de les instal.lacions tèrmiques (calefacció, climatització i ACS), Incorporació de sistemes de ventilació avançats, incorporació d’energies renovables, estudi i millora de l’instal.lació d’enllumenat, racionalització i reducció dels consums elèctrics.

- Aprofitament de pluvials, reutilització i racionalització dels consums d’aigua.

- Informes de diagnosi energètica
Informe de nivell de pre-auditoria, consisteix en una ràpida visita visual a l’edifici i instal.lacions, recollida de resultats existents, i elaboració d’informe de l’estat energètic de l’edifici i les instal.lacions. Tot en un plaç de 48h.

- Monitorització d’instal.lacions
Realització de projecte en el qual es realitzarà la implementació d’un sistema de lectura energètica adequat a l’edifici, les instal.lacions, i el seu ús, mitjançant l’estudi de les dades necessàries pel client i desenvolupament del sofware i informe a analitzar.

- Anàlisi de paràmetres de confort i qualitat a l’ambient
Informe que té com a objectiu una diagnosi en la que es tindrà en compte la concentració de contaminants ambientals en els locals, dades sobre les velocitats de l’aire de ventilació i climatització, presa de dades sobre nivells lumínics, enquestes a treballadors i usuaris.